Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Animal C.A.T. kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten en training.

Plichten

Animal C.A.T. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Animal C.A.T. als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor dienstverlening (verslaglegging van consulten/ training en communicatie met u) en
 • voor de (financiële) administratie.

Deze punten nader nog verder te specificeren;

  • om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
  • om goederen/ diensten bij u af te leveren;
  • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens benodigd voor belastingaangiften;
  • gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Animal C.A.T.. Bijvoorbeeld om u via nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Mogelijk ook verwerking voor journalistieke of ten behoeve van literaire of academische doeleinden (beeldmateriaal) hetgeen zelden zal voorkomen.
 • Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden (Inschrijfformulier en/ of Vragenlijst en Verslag en/ of Beeldmateriaal aangaande training/ Gedragstherapie)
 • Het recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) – deel van deze gegevens verstrekt u zelf aan mij.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/ verstrekking gegevens aan derden

Animal C.A.T. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij uw gegevens enkel op uw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Animal C.A.T. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

error: Content is protected !!