Animal C.A.T. Consultancy & (Honden)Training op maat voor jouw hond. Ga jij akkoord? Dan kunnen we snel van start met jullie proces op maat voor jou en je hond(en)

Animal C.A.T.

Consultancy & (Honden)Training op maat voor jouw hond

Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden voor de diensten van Animal C.A.T., (maatwerk) trainingen en diensten, advies en observaties.
Bekijk onze klachtenprocedure onderaan de pagina.
Behoefte aan toelichting? Neem contact op: 06-10641854.

Artikel 1. Praktische zaken

 • Honden die door Animal C.A.T. behandeld en bezocht zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes (bijv. Parvo, Hondenziekte en besmettelijk Leverziekte) evenals dienen zij preventief ontwormd en ontvlooid te zijn volgens schema.
  De deelnemer verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken.
  Dit ter bescherming van jouw eigen dier en andere dieren.
 • Jouw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.
 • Slibketting is niet toegestaan, flex-lijn is niet handig. Halsband: dient voldoende strak te zitten.
  Tuig mits deze niet corrigerend werkt. bijvoorbeeld een goed zittend y-tuig.
 • Laat uw hond vlak voor de training niet eten.
 • Uitlaten: Laat jouw hond thuis eerst goed uit voordat je het veld op komt.

Jouw hond mag zijn behoefte niet doen op het trainingsveld. Urine en/ of uitwerpselen van jouw hond op het trainingsveld dien je op te ruimen en na te spoelen met water.

Plast jouw hond tegen trainingsmateriaal aan? Dan dien je dit weg te spoelen met water.

Geef het aan als je een andere hond zijn behoeften ziet doen. Zo houden we het veld en trainingsonderdelen schoon.

 • Alle honden zijn aangelijnd, tenzij de instructeur anders aangeeft. Zo maar van de lijn doen is NIET toegestaan.
 • Benodigde trainingsspullen gezamenlijk klaarzetten c.q. opruimen.
 • Overmatig blaffen en graven door uw hond op het veld is niet toegestaan.
 • Groepstraining in vorm van gedrag, gehoorzaamheid en sport en spel is alleen geschikt voor honden die rustig kunnen wachten tussen de oefening door en op hun gemak zijn met andere honden.
  Heb je een hond die niet goed kan met bepaalde honden en/ of uitvalt, of veel blaft, dan zijn vooralsnog alleen privélessen geschikt.
 • Lesduur: De trainingen duren 45 minuten per keer bij 4 of meer combi’s.
  Eén op 1 trainingen in een pakket van 5 duren per keer dertig minuten, bij duo aangepast.
  Eén op 1 trainingen in een pakket van 3 duren per keer twintig-vijfentwintig minuten.
  Losse training één op één duren vijfenveertig minuten.
  Een pakket wordt in aaneengesloten weken afgenomen in een duur van 2, 5 of 6 weken.
 • Als deelnemer dient u de aanwijzingen van de instructeur/ gedragstherapeut op te volgen. Waar noodzakelijk thuis te oefenen en aanwijzingen op te volgen.
 • Wij verwachten van jou dat je de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die Animal C.A.T. je voorschrijft.(i.v.m. met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 • Parkeren op aangegeven plaatsen. (t.h.v. Hessenweg 14 en loop naar het veld)

Artikel 1.1 Definities

 • In deze voorwaarden wordt onder ‘training en advies’ verstaan elke door Animal C.A.T. te organiseren training, bijeenkomst, leergang, seminar, begeleidingstraject die aangeboden worden door Animal C.A.T.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt, cursist, deelnemer, begeleider of opdrachtgever’ hierna veder genoemd deelnemer verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met Animal C.A.T. gesloten akkoord deel zal nemen aan een training c.q. begeleidingstraject.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Animal C.A.T. is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan training/ advies.
 • Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 400, Burgerlijk Wetboek 7 (7:400 BW), waarbij Animal C.A.T. zich verbindt aan de cliënt d.m.v. het aanbieden van haar diensten tegen een vooraf kenbaar gemaakte vergoeding.
 • Contractperiode: de vooraf bepaalde en overeengekomen tijdsduur van de diensten van Animal C.A.T. in de vorm van:

*één of meer aansluitende trainingen in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten tot wederopzegging;

*twee of meer afspraken m.b.t. maatwerktraining of gedragstherapie, preventie advies, voorlichting voor de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Animal C.A.T. betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen hiervan, dan wel advisering en observaties in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Animal C.AT..
 • Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever c.q. deelnemer zijn niet van toepassing, tenzij die door Animal C.A.T. zijn aanvaard.

Artikel 3. De inschrijving

 • De inschrijving voor een training vindt plaats via mondelinge toezegging (bijvoorbeeld per app), het inschrijvingsformulier, via de website aangegeven contactformulier of door een schriftelijk schrijven.
  Door toezegging en/ of inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de Animal C.A.T. website of in de Animal C.A.T. documentatie te kennen en te aanvaarden. Deze zijn voor eenieder toegankelijk.
  Deze voorwaarden met uitleg op de Animal C.A.T. website of in documentatie vormen de gehele overeenkomst.
  Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Inschrijvingen worden aanvaard door ontvangst van het digitaal ingevulde formulier, het schriftelijk getekende inschrijfformulier of de toezegging per app.
  De inschrijving, of bevestiging per app van Animal C.A.T. geldt als bevestiging en/ of bewijs van inschrijving/ de dienst.
 • Het al dan niet hebben begrepen van de bevestiging, laat de verplichtingen van de deelnemer en opdrachtgever als in dit artikel aangegeven onverlet.
 • Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen bevestiging bekend is, wordt de bevestiging afspraak of factuur beschouwd als bevestiging.
 • Deelnemer verplicht zich bij inschrijving/ ondertekening ook voor voortzetting van vervolgtraining als daarop mondeling of digitaal toezegging toe is gedaan.
 • Betaling dient te geschieden vooraf of bij aanvang van de dienst.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

 • Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Het trainingstraject vangt aan bij het 1e contact of de (telefonische) intake.
  Indien bedoelde kennisgeving tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject wordt ontvangen, is de deelnemer € 10- annuleringskosten verschuldigd.
  Bij annulering 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer € 15,- van het deelnemersbedrag verschuldigd.
  Binnen 1 week voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer € 25,- van het totale deelnemersbedrag verschuldigd.
  Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging ofwel annulering heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.
  Deelnemer heeft recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training annuleren. Dit recht vervalt zodra de de intake is of 1e afspraak heeft plaatsgevonden.
  Als deelnemer één of meer lessen annuleert is dit voor rekening van de deelnemer. Animal C.A.T. is hier niet aansprakelijk voor. Als deelnemer niet verschijnt op de frequentie van afgesproken trainingsbegeleiding is dit voor rekening van de deelnemer.
 • De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan Animal C.A.T. schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging na aanvang van de dienst is niet meer toegestaan.

Artikel 5. Annulering door Animal C.A.T.

 • Animal C.A.T. heeft het recht zonder opgave van redenen de dienst te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Animal C.A.T. betaalde bedrag. Animal C.A.T. heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Animal C.A.T. levert wat is overeengekomen op het moment van inschrijven is overeengekomen of ten tijde van intake. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Animal C.A.T. zich het recht de inhoud tussentijds te wijzigen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 • Animal C.A.T. heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Bij overlijden van de hond gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt indien van toepassing de resterende betalingsverplichting.
 • Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld is ter uitsluitende beoordeling van Animal C.A.T. en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de training door gevolg van overlijden van de hond. Animal C.A.T. kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 • De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

Artikel 7. Prijzen

 • Animal C.A.T. heeft recht op een vergoeding voor haar diensten. Deze vergoeding is conform geldend uurtarief of lespakket. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en btw vrijgesteld of inclusief btw. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door Animal C.A.T. bevestigd, overeengekomen. Animal C.A.T. heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 8. Vergoeding

 • De kosten kunnen door de deelnemer of opdrachtgever betaald worden. De wijze van betaling is aangegeven – Tikkie. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de dienst of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt.
  Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.
  De betalingsverplichting voor de deelnemer wordt overgenomen door zijn/haar opdrachtgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving van deelnemer is ontvangen bij Animal C.A.T.. Indien opdrachtgever de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 • Animal C.A.T. bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde stukken. Niets uit deze stukken mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Animal C.A.T.. Technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de rapportage zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Animal C.A.T..
  opyright

  Alle door Animal C.A.T. verstrekte schriftelijke materialen of online materialen in vorm van foto, tekst en film o.i.d. vallen onder het copyright van Animal C.A.T. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze organisatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Animal C.A.T. spant zich in de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Animal C.A.T. in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Animal C.A.T. verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  Animal C.A.T. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor iedere vorm van letsel en of schade aan personen, dieren, goederen, opgedaan voor, tijdens of na een activiteit/ training/ consult/ workshop o.i.d. georganiseerd door Animal C.A.T.
  Animal C.A.T. aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvoorzienendheden, enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove opzet van Animal C.A.T..
  Animal C.A.T. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, eventueel gevorderde (gevolg)schade daaronder ook begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  Animal C.A.T. is niet aansprakelijk voor het uitblijven de door de deelnemer gewenste resultaten.
 • Deelnemer is persoonlijk als bezitter of begeleider te alle tijde aansprakelijk ook bij onvoorzienendheden, voor veroorzaakte lichamelijk letsel/ schade door jou of jouw hond aan derden toegebracht, dan wel aan trainingsmateriaal van Animal C.A.T., voor, tijdens en/ of na de gehouden activiteit. Kijk uw WA-polis erop na of informeer bij uw verzekeringsadviseur (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). Hierin dient ook jouw hond in op genomen te zijn.
 • De deelnemer, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Animal C.A.T. van(voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van deelnemer.
 • Indien hond van deelnemer agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur van Animal C.A.T. voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.

Artikel 11. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Animal C.A.T. onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Animal C.A.T. blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts e.d.), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen de organisatie van Animal C.A.T. of diens leveranciers.
 • Animal C.A.T. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Animal C.A.T. niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Animal C.A.T. te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Animal C.A.T. ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk voor dan geldend uurtarief en verdere kosten in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse waar Animal C.A.T. huishoudt.
 • Alle kosten die Animal C.A.T. zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 • Voor het overige, niet bepaalde, beslist Animal C.A.T.. Deze beslissingen zijn bindend.

Artikel 13. Klachtenprocedure

 • Het indienen van een klacht van welke aard dan ook, laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Animal C.A.T. worden gebracht binnen de in deze artikel omschreven wijze.
 • Animal C.A.T. doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen.
 • Deelnemer/opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte diensten binnen 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan Animal C.A.T.. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Animal C.A.T. in staat is hierop adequaat te reageren. Bij gebreke van de tijdige klacht wordt de deelnemer/ opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Artikel 13.1 Definities
1. Animal C.A.T., gevestigd te PUTTEN.
2. Klager: een deelnemer aan een dienst.
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de dienst bij Animal C.A.T. of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.


Stap 1. Indienen van een klacht
1. De klacht dient telefonisch te worden besproken, waarbij wij ervan uitgaan dat we eventuele klachten altijd op een billijke manier direct met elkaar oplossen.
Wanneer echter niet tot een overeenstemming is gekomen verzoeken wij de klager zijn of haar klacht schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend in te dienen; – Animal C.A.T. t.a.v. Kwaliteit, Hessenweg 14, 3881 NM PUTTEN -.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Stap 2. Behandeling en uitspraak van de klacht
1. AnimalC.A.T. bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager uiterlijk binnen 7 werkdagen.
2. Animal C.A.T. verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover Animal C.A.T. beschikt.
3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt Animal C.A.T. de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
4.Binnen 4 weken na het horen neemt Animal C.A.T. een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Gaan wij akkoord? Doe mee met Animal C.A.T. Consultancy &(honden)Training op maat. Voor iedereen een passend proces.
Akkoord? Doe mee met plezier voor 2!
error: Content is protected !!